Avís Legal

Condicions generals d’ús del lloc web de www.laviladelleida.cat

La Vila de Lleida és una marca registrada de Factor Habast amb domicili social a Passeig de Gràcia 56, 3 A · 08007 Barcelona

Factor Habast està inscrita en el registre Mercantil de Barcelona, Full B353178, Foli 1, Volum 39835, del Llibre de Societats. Secció General C.I.F. B-64628787

Les presents condicions generals regeixen única i exclusivament l’ús del lloc web de La Vila de Lleida per part dels usuaris que accedeixin al mateix. Les presents condicions generals se li exposen a l’usuari en el lloc web www.laviladelleida.cat en totes i cadascuna de les pàgines i cada vegada que un usuari introdueix les seves dades en els formularis existents, perquè les llegeixi, les imprimeixi, arxivi i accepti a través d’internet, no podent l’usuari introduir les seves dades efectivament sense que s’hagi produït aquesta acceptació.

L’accés al lloc web de La Vila de Lleida implica sense reserves l’acceptació de les presents condicions generals d’ús que l’usuari afirma comprendre en la seva totalitat. L’usuari es compromet a no utilitzar el lloc web i els serveis que s’ofereixen en el mateix per a la realització d’activitats contràries a la llei i a respectar en tot moment les presents condicions generals.

Condicions d’accés i ús

La utilització del lloc web de La Vila de Lleida no comporta l’obligatorietat d’inscripció de l’usuari, a no ser que l’usuari desitgi utilitzar la base de dades d’articles existents en www.laviladelleida.cat on caldrà que es registri cobrint un formulari bàsic, aquesta subscripció es regirà per les condicions generals específiques. Les condicions d’accés i ús del present lloc web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe comprometent-se l’usuari a realitzar un bon ús de la web. Queden prohibits tots els actes que vulnerin la legalitat, drets o interessos de tercers: dret a la intimitat, protecció de dades, propietat intel·lectual etc. Expressament Factor Habast prohibeix els següents:

  • Realitzar accions que puguin produir en el lloc web o a través del mateix per qualsevol mitjà qualsevol tipus de dany als sistemes de Factor Habast o a tercers.
  • Realitzar sense la deguda autorització qualsevol tipus de publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta, l’enviament de correus massius (“spaming”) o enviament de grans missatges amb la finalitat de bloquejar servidors de la xarxa (“mail bombing”)

Factor Habast podrà interrompre en qualsevol moment l’accés al seu lloc web si detecta un ús contrari a la legalitat, la bona fe o a les presents condicions generals.

Continguts

Els continguts incorporats en aquest lloc web han estat elaborats i inclosos per:

  • Factor Habast utilitzant fonts internes i externes de tal manera que Factor Habast únicament es fa responsable pels continguts elaborats de forma interna.
  • Tercers aliens a, Factor Habast bé mitjançant col·laboracions directes en el lloc web o bé presents a través de links a altres llocs web o a notícies d’altres llocs dels quals no és titular Factor Habast. Factor Habast en cap cas serà responsable dels continguts així introduïts i no garanteix el correcte funcionament de tots aquests links. L’usuari que desitgi establir un link en el seu lloc web al lloc web de La Vila de Lleida no realitzarà un ús il·legal o contrari a la bona fe de les informacions posades a disposició en el referit lloc web.
  • Factor Habast es reserva el dret a modificar en qualsevol moment els continguts existents en el seu lloc web.

Drets d’autor i marca

La Vila de Lleida  és una marca registrada. Queda prohibida la utilització aliena per qualsevol mitjà de la marca de La Vila de Lleida, que inclou tant el nom com el logotip, excepte consentiment exprés de Factor Habast. Queden reservats tots els drets. A més, el lloc web de La Vila de Lleida -els continguts propis, la programació i el disseny del lloc web- es troben plenament protegit pels drets d’autor, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits excepte consentiment exprés de Factor Habast

Jurisdicció i llei aplicable

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Són competents per a resoldre tota controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents condicions generals, renunciant expressament l’usuari a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

En cas de que qualsevol clàusula del present document sigui declarada nul·la, les altres clàusules seguiran vigents i s’interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. Factor Habast podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document el que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos excepte reconeixement exprés per part de Factor Habast.