Reserva

RESERVA

En aquesta pàgina podeu iniciar el vostre procés de reserva de plaça.

Per fer la vostra reserva podeu:

 • O si ho preferiu podeu omplir aquest formulari si s’està interessat en els habitatges:

Descarregar formulari en PDF

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A LA SOL·LICITUD DE RESERVA DE L’HABITATGE

 

Per formalitzar la sol·licitud es requerirà , segons el cas, la documentació següent:

 • Matrícula conforme s’està estudiant a la UdL.
 • En cas de ser treballador de la UdL, caldrà adjuntar còpia del contracte de treball i darrera nònima.
 • Per als estrangers, document acreditatiu conforme participa en un programa de mobilitat de la UdL, expedit pel Vicerectorat de Relacions Internacionals i Cooperació.
 • Full de sol·licitud Descarregar-lo degudament omplert.
 • Còpia del DNI, passaport o qualsevol document identificatiu.
 • Còpia de les dades del compte corrent bancari (imprescindible compte espanyol). En cas de no ser el titular, document d’autorització del titular del compte.
 • Període de lloguer desitjat.
 • Comprovant d’ingrés bancari de 300 euros en concepte de reserva (en cas de ser admesos aquesta quantitat anirà  a compte de la fiança definitiva).

Dades per a fer l’ingrés:

Titular: Factor Habast S.L.
Entitat: BBVA S.A.
CC: 0182 8327 01 0200080097
IBAN: ES90 0182 8327 01 0200080097
SWIFT: BBVAESMMXXX

La sol·licitud es podrà  tramitar per:

 • Correu ordinari a: La Vila de Lleida C/ Roure núm. 2 (Camí de Vallcalent) 25199 Lleida
 • Correu electrònic: info@laviladelleida.cat
 • Lliurant-la personalment a la recepció de La Vila de Lleida a la mateixa direcció: La Vila de Lleida C/ Roure núm. 2 (Camí de Vallcalent) 25199 Lleida Telèfon: 607 24 18 54

ADJUDICACIÓ I DISTRIBUCIÓ DELS HABITATGES

L’adjudicació de l’habitatge es farà per rigurós ordre de reserva per a les peticions de lloguer amb caràcter anual. Per a períodes inferiors, exceptuant programes internacionals,  caldrà veure la disponibilitat. Es procedirà  a la devolució de la reserva en el cas que no es pugui atendre la sol·licitud per algun d’aquests motius:

 • no es reuneixen les condiciones establertes
 • no es disposa del tipus d’habitatge sol·licitat
 • la persona interessada no ha estat admesa per la Universitat i així ho acredita
 • no es disposa de places

No es retornarà  la reserva si la persona interessada deixa d’estar-ho sense causa justificada per la UdL.  

FORMALITZACIÓ DELS CONTRACTES

Els contractes d’arrendament tindran una durada d’1 any i seran prorrogables a voluntat de les parts. També es podran realitzar contractes de durada inferior en casos especials (Erasmus, programes especials). Podeu veure les tarifes disponibles a la pàgina de Preus  Els sol·licitants admesos, abans de formalitzar el contracte, abonaran la resta de l’import corresponent a la fiança 15 dies abans de l’ocupació de l’habitatge. Aquest pagament pot fer-se a les oficines de La Vila de Lleida o per transferència bancària. La quantitat pendent d’ingressar serà indicada en el moment de la confirmació de plaça.

RENÚNCIES

La renúncia de l’habitatge atorgat caldrà  notificar-la per escrit amb un mes d’antelació. La renúncia d’un habitatge sense justificació comporta la penalització de la fiança, excepte si el motiu és acadèmic. En aquest cas, s’haurà  de presentar el document acreditatiu que justifiqui la renúncia.

LLISTA D’ESPERA

La Vila de Lleida obrirà  una llista d’espera a tots aquells interessats que hagin presentat sol·licitud i que no hagin estat admesos en convocatòria ordinària. En el moment de disponibilitat d’un habitatge, La Vila de Lleida ho comunicarà a les persones interessades.

Descarregar condicions en PDF

Reglament de règim intern de la Vila de Lleida Habitatges Universitaris

 

CAPÍTOL 1

Article. 1.– Aquest Reglament de règim intern té per objecte assegurar la policia interna, la higiene, la seguretat, així com el manteniment de l’edifici i el benestar dels seus arrendataris/àries, tant a les zones d’ús privatiu com en les d’ús comú i, en general, la bona convivència dels arrendataris/àries i el normal funcionament dels serveis comuns.

Article 2.– Aquest Reglament obliga i vincula jurídicament a tots els arrendataris/àries que, per la seva condició d’arrendataris/àries de qualsevol dels apartaments de què consta l’edifici, hagin acceptat els seus efectes sense restricció ni reserva. Els arrendataris/àries seran responsables a tots els efectes del present Reglament, així com dels actes comesos per tota persona aliena a l’edifici que hi accedeixin per acció o omissió dels arrendataris/àries.

Article 3.– Aquest Reglament de règim intern podrà ésser completat o modificat, en qualsevol moment, prèvia aprovació de la Universitat de Lleida. Aquestes modificacions o disposicions complementàries es notificaran individualment i per escrit a cada un dels arrendataris/àries, els quals queden obligats a complir-les sense restricció ni reserva a partir de la data de recepció de la notificació corresponent.

CAPÍTOL 2. Descripció dels apartaments i els serveis

Article 4.– La Vila de Lleida consta de 150 apartaments totalment equipats i moblats. Hi ha tres tipus d’apartaments: individuals, amb dues habitacions i amb una habitació doble. Deu d’aquests habitatges estan degudament adaptats per a persones amb discapacitat.

Article 5.– Tant els apartaments com el mobiliari estan coberts per una pòlissa d’assegurances multiriscs subscrita per l’arrendador. L’arrrendatari/ària podrà subscriure les pòlisses d’assegurances complementàries que cregui convenient per tal d’assegurar el contingut de l’habitatge arrendat.

Article 6.– La Vila de Lleida disposa dels espais i serveis comuns següents: recepció, sales d’estudi, sala polivalent, sala de lectura, sala d’oci amb màquines de vending, bugaderia, bústies de correus, recinte comú per bicicletes i places d’aparcament de vehicles exteriors dins el recinte. La neteja dels apartaments es farà un cop per setmana i la dels espais comuns de manera regular.

Article 7.– Cada apartament disposa d’una o dues connexions telefòniques, segons el tipus d’habitatge. Des d’aquesta connexió telefònica cada arrendatari/ària pot trucar o rebre trucades directament. Per tal que la connexió telefònica sigui operativa, cal donar-la d’alta i abonar la quota a l’operadora corresponent contractada per l’usuari.

Article 8.– L’import dels subministraments serà a càrrec dels arrendataris/àries dels habitatges, el qual els serà repercutit amb caràcter mensual. En el cas que l’apartament sigui compartit per més d’un arrendatari/ària, el consum es facturarà en parts iguals. En cas d’impagament, cada arrendatari/ària és responsable solidari del deute íntegre del seu apartament amb les mateixes garanties i avals que constin en el respectiu contracte d’allotjament, al marge de la responsabilitat personal de l’obligat.

CAPÍTOL 3. Utilització de les zones i espais d’ús privat

Article 9.– Els arrendataris/àries poden utilitzar responsablement les zones privades dels seus respectius apartaments, respectant els usos establerts i procurant sempre no perjudicar els drets dels altres arrendataris/àries o de terceres persones i de no fer o deixar de fer res que pugui comprometre la integritat de l’immoble.

Article 10.– En el supòsit que un arrendatari/ària s’absenti de la Vila de Lleida, s’autoritza l’arrendador per tal que aquest pugui accedir a l’apartament en cas d’emergència o força major.

Article 11.– Als arrendataris/àries no se’ls permet:

– Tenir convidats que es comportin de forma que comprometin la seguretat, la higiene i la tranquil·litat de les altres persones ocupants de la Vila de Lleida.

– Tenir persones rellogades ni convidats. No s’autoritza cap pernoctació. Els convidats no poden utilitzar les places contractades per altres arrendataris/àries sense la seva autorització expressa i per escrit de l’interessat o les reservades a nous arrendataris/àries pendents d’ocupació sense l’autorització expressa i per escrit de l’Administració de la Vila de Lleida.

– Estendre roba a la façana de l’edifici.

– Atès que ja hi ha una antena de TV a la coberta dels edificis, es prohibeix la instal·lació d’antenes individuals exteriors.

– No es poden col·locar a les façanes dels edificis cap tipus de cartells, anuncis o pancartes.

– L’emmagatzemament o col·locació d’elements fixos de mobiliari als apartaments, amb excepció dels objectes personals de cada arrendatari/ària, elements de roba, aparells informàtics, fotogràfics, de televisió, vídeo i música amb el límit d’un per a cada arrendatari/ària.

– La fixació de cap tipus d’objecte a les parets, finestres, portes, sostres, terres i mobles dels apartaments que pugin malmetre l’apartament.

– L’entrada/tenencia de qualsevol tipus d’animals, excepte els gossos guia.

– La utilització d’aparells, màquines o eines que generin sorolls, vibracions, filtracions, immissions, ni la realització d’activitats que puguin pertorbar la tranquil·litat dels arrendataris/àries i dels veïns en general.

– Obstaculitzar, encara que sigui momentàniament, els espais i parts comunes, ni tan sols instal·lar-hi objectes personals o utilitzar-les per a finalitats personals que no siguin la seva destinació normal, sense perjudici que es tracti d’un cas de necessitat. Les entrades, escales i sortides i altres espais de trànsit comú hauran de estar sempre lliures.

Article 12.– No és permesa la realització de cap activitat que pugui perjudicar l’estabilitat i la solidesa de la Vila de Lleida.

Article 13.– Està prohibida la introducció o l’emmagatzemament de qualsevol tipus de materials perillosos, insalubres, que facin mala olor, volàtils, inflamables i, de forma més general, perillosos per a la salut, la higiene i la seguretat de l’edifici i dels seus ocupants.

CAPÍTOL 4. Ús i funcionament dels espais i serveis comuns

Article 14.– Els espais comuns són d’ús exclusiu dels arrendataris/àries. L’accés de persones alienes a la Vila de Lleida requerirà sempre l’autorització prèvia i expressa de l’arrendador.

L’arrendatari/ària que obtingui autorització per a l’accés als espais comuns de persones alienes a l’edifici se’n farà responsable a tots els efectes.

Article 15.– Està prohibit expressament l’ús dels espais comuns per fer-hi activitats per a les quals no estan destinats.

CAPÍTOL 5. Convivència i civisme

Article 16.– L’ambient de silenci és especialment important durant la nit per tal que el descans dels arrendataris/àries resulti un dret respectat per tothom. Amb aquest objectiu, i excepte per un motiu excepcional i autoritzat, no es permetrà cap activitat sorollosa en el període comprès entre les 0.00 hores i les 8.00 hores del matí, sigui en el recinte o a l’interior de l’edifici d’habitatges.

Article 17.– Per tal de garantir un marc de convivència basat en el respecte a les persones, a les instal·lacions i als serveis de la Vila de Lleida, d’afavorir un clima adequat per al treball i per a l’estudi i d’assolir l’òptima qualitat de vida de l’entorn, cal que se segueixin els punts següents:

 • Els arrendataris/àries han d’utilitzar els contenidors d’escombraries col·locats a prop de la Vila de Lleida. No és permès, en cap cas, abandonar les bosses o els residus fora d’aquests contenidors.
 • Cal fer un ús adequat dels contenidors de recollida selectiva de paper i vidre.
 • No és permès pujar a la teulada dels edificis.
 • No és permès disposar d’elements sobreposats o afegits a les façanes dels edificis (penja-robes, estenedors…).
 • Cal fer un ús civilitzat de les instal·lacions comunes de la Vila de Lleida, tot preservant les condicions de netedat de l’entorn i dels espais d’ús comunitari i tot respectant les zones verdes i els elements de mobiliari urbà.
 • Cal mantenir en un bon estat de neteja i de conservació l’interior de l’habitatge, el mobiliari i l’equipament.
 • L’administrador de la Vila de Lleida s’ocupa dels manteniment de les instal·lacions generals i dels elements comuns i estructurals de l’edificació. Són responsabilitat de l’arrendatari/ària les petites operacions de bricolatge que afecten l’interior de l’habitatge (canvi de bombetes, descongelació periòdica de la nevera, embús dels sifons, etc.). En cas de dubte o problema, cal posar-se en contacte amb l’administració de la Vila de Lleida.
 • Es prohibeix expressament llançar per les finestres o des dels balcons, terrats i teulades qualsevol tipus de substàncies o objectes.

Article 18.– Com a normes bàsiques de civisme i convivència cal:

 • Evitar qualsevol intromissió o intervenció en l’entorn personal que suposi un atemptat contra l’honor, la intimitat o la dignitat personal.
 • Evitar el tracte humiliant o vexatiu a qualsevol membre de la Vila de Lleida, arrendatari/ària, visitant o treballador/a de la Vila de Lleida, bé sigui per acció o bé per omissió, que suposi desqualificació o discriminació per raó d’idees, de culte, de sexe, de raça, d’opinió o de qualsevol altra circumstància personal o social.
 • Evitar qualsevol tipus de desperfecte o sostracció de béns, ja siguin personals o comunitaris.
 • Evitar qualsevol acció d’encobriment que atempti contra les condicions de seguretat o contra les normes bàsiques de convivència.
 • Oferir la màxima col·laboració, si és sol·licitada, davant d’una emergència de qualsevol mena seguint les indicacions dels responsables (forces de seguretat, personal de la Vila de Lleida, voluntaris…).
 • Els arrendataris/àries hauran de respectar en tot moment la normativa vigent d’higiene, salubritat, tranquil·litat i policia, així com, de forma general, tots els usos i costums de bona convivència en una casa endreçada. Els arrendataris/àries seran personalment responsables de tots aquells danys o perjudicis que resultin dels seus actes o omissions, de l’ús abusiu o de la utilització dels espais comuns d’una manera no conforme amb la seva destinació, així com dels actes o omissions d’aquelles persones alienes a l’edifici que hi hagin accedit amb la seva ajuda directa o indirecta o sota la seva responsabilitat.

Article 19.– Els llogaters seran responsables de les conseqü.ncies perjudicials dels seus actes o omissions, així com d’aquelles que es derivin dels actes o omissions de les persones que els acompanyin.

Article 20.– Ni l’arrendador ni la UdL no es fan responsables dels danys o perjudicis que es derivin de les infraccions a la normativa vigent, al contracte de lloguer o al present Reglament.

CAPÍTOL 6. Règim de sancions

Article 21.– En signar el contracte d’allotjament, els arrendataris/àries s’obliguen a respectar aquest Reglament de règim intern; per tant, qualsevol infracció tindrà la consideració d’incompliment contractual i podrà ser objecte d’aplicació del que disposa sobre això el Codi Civil, i es podrà rescindir el contracte per incompliment.

Aquest Reglament de règim intern, aprovat per la Universitat de Lleida, entrarà en vigor entre les parts a partir de la data de la presa de possessió de l’apartament objecte del contracte d’arrendament corresponent.

Claus per a tenir una bona convivència